searchform_title_mobile

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN 
EUROBARGES B.V.

WIJ VERZOEKEN U VAN ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN GOEDE NOTA TE NEMEN.

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van Eurobarges B.V.

Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

Artikel 2. OVERMACHT

Indien Eurobarges B.V. de verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:64 BW jo 6:75 BW wordt de verplichting opgeschort tot op het moment dat Eurobarges B.V. alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Artikel 3. BETALING

Betaling door de opdrachtgever van de aan Eurobarges B.V. verschuldigde bedragen dient, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Eurobarges B.V.

Indien de opdrachtgever niet binnen de eerder afgesproken termijn heeft betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Eurobarges B.V. gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijk (handels)rente in rekening te brengen.

Indien de opdrachtgever niet binnen de eerder afgesproken termijn heeft betaald, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Eurobarges B.V. gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

 

Artikel 4. SCHADES

Iedere aansprakelijkheid van Eurobarges B.V. voor gevolgschade, in het bijzonder indirecte en immateriële schade, is uitgesloten.

Iedere aansprakelijkheid voor schade door of in verband met nautische fouten, brand of explosie, of gebreken in de bak of de bakken, die reeds bestonden bij aanvang van de reis voor zover die niet in redelijkheid konden worden ontdekt door Eurobarges B.V. is uitgesloten.

Opdrachtnemer draagt zelf zorg voor een deugdelijke verzekering van alle risico en schade die opdrachtnemer kan overkomen, mede ten behoeve van Eurobarges en met uitsluiting van regres op Eurobarges

 

Artikel 5. OVERIGE VOORWAARDEN

Vervoeren van lading over water in Nederland geschied op de CBRB Vervoersvoorwaarden. Vervoeren van lading over water in Duitsland geschied op de Verlade- und Transportbedingungen.

Duwen en verlenen van alle andere diensten aan boord van duwbakken/duweenheden geschied op de Algemene Duwconditiën 2004. Met betrekking tot grensoverschrijdend verkeer zijn de Europese Duwcondities 2007 van toepassing.

Slepen en assisteren van en het verlenen van diensten geschied op de Sleepconditiën 1965. Verhuur van duwbakken, geschied op de Duwbakken Verhuurcontract 2011.
De genoemde voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing tenzij anders is overeengekomen.

De in art 5 bedoelde overige voorwaarden voorwaarden zijn te beschouwen als bestendig gebruikelijk. Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar middels internet.

Voorzover sprake is van verschillen met de Algemene Voorwaarden van Eurobarges B.V. mag Eurobarges een beroep doen op de voor Eurobarges meest gunstige tekst.

Voorzover een opdrachtgever van Eurobarges een gedrukte tekst van de overige voorwaarden wil ontvangen zal opdrachtgever vooraf afgifte van de tekst vragen. De tekst wordt dan onverwijld gegeven.

Bij wijziging van de tekst van de overige voorwaarden geldt de laatst uitgegeven tekst, gerekend van het moment van het sluiten van de in art. 1 bedoelde overeenkomst.

 

Artikel 6. GESCHILLEN

Op alle met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen zullen uitsluitend worden berecht in Nederland door de Rechter te Rotterdam.